Specijalisticka ordinacija za dijagnostiku magnetnom rezonancom u Zrenjaninu osnovana je 2017. godine, sa ciljem da pacijentima omogući da na brz i jednostavan način dođu do tačne dijagnoze, pregledom na savremenom aparatu jačine 1.5T. Na raspolaganju su najbolji radiolozi iz oblasti magnente rezonance koji interpretiraju nalaze na najvišem nivou. Radiolozi koji interpretiraju nalaze su specijalisti i subspecijalisti u oblasti radiologije, sa višegodišnjim iskustvom, čiji je rad prepoznat u Srbiji i inostranstvu kao visoko kvalitetan i na najvišem nivou.

Interpretacija (očitavanje) i izdavanje nalaza se vrši u najkraćem vremenskom roku. Odlučujući faktor za brzinu interpretacije i izdavanje nalaza predstavlja kompleksnost (težina) svakog pojedinačnog slučaja, te je u svrhu postizanja što preciznije i tačnije dijagnoze obezbeđen konsultantski tim eminentnih stručnjaka u raznim subspecijalističkim oblastima radiologije.

Naš tiM


 

Prof. dr sc. med. dr Katarina Koprivšek

specijalista radiologije, subspecijalista neuroradiologije

Radno iskustvo:
1996-2000. Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
2000. Specijalista radiologije, Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
2000-2006. Asistent pripravnik na katedri za radiologiju, Medicinski fakultet Novi Sad
2006-2010. Asistent na katedri za radiologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2010-2014. Docent na katedri za radiologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2010. Konsultant za pedijatrijski neuroimidžing Instituta za zdravstvenu zaštitu majke deteta Srbije “dr Vukan Čupić”, Beograd
2014. Vanredni profesor na katedri za radiologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Edukacija:
1988-1994. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
1998-2000. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1996-2000. Specijalizacija radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
2001-2004. Doktorat medicinskih nauka, oblast radiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2015. Subspecijalista neuroradiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Specijalizovane edukacije u centrima van Srbije:
MRI – dijagnostička neuroradiologija, pedijatrijska neuroradiologija, fetalni imidžing – Velika Britanija, Francuska, Italija

Profesionalno interesovanje:
Opšta, adultna i pedijatrijska neuroradiologija; dijagnostika epilepsija, dijagnostika razvojnih i stečenih bolesti mozga ante- i perinatalno, fetalni neuroimidžing, neuroonkologija, multipla skleroza i demijelinacije, neurodegenerativne, genetske i metaboličke bolesti mozga i kičmene moždine;

Publikacije i učestvovanje na naučnim i edukativnim skupovima:
Autor i koautor 24 publikovana naučna rada (PubMed), autor poglavlja u 6 knjiga, monografija i udžbenika i preko 290 oralnih/poster prezentacija na kongresima, seminarima i kursevima iz oblasti neuroradiologije;

Dodatni angažmani:
Naučni kordinator i predavač „Škole za magnetnu rezonancu“, predavač po pozivu „Epileptološke škole Lige za borbu protiv epilepsije Srbije i Crne Gore“, predavač po pozivu „Škole za neuroradiologiju Srbije“. Član komisije za polaganje subspecijalističkog ispita iz neuroradiologije Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu;

Članstvo u stručnim i strukovnim udruženjima:
Liga za borbu protiv epilepsije, ESNR – European Society of Neuroradiology; ESPNR European Society of Pediatric Neuroradiology; ESR – European Society of Radiology; SLD/DLV – Srpsko lekarsko društvo / Društvo lekara Vojvodine; URS – Udruženje radiologa Srbije.

 

 

 

Dr Saša Popović
Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
2000-2006. Lekar na specijalizaciji, potom lekar specijalista radiologije, Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
2006. Zavod za dijagnostiku “Vamed & Partners – VMR”, Novi Sad
2011. Specijalistička ordinacija “Vuković-S”, Sombor
2017. Specijalistička ordinacija “MRI System” Zrenjanin

Edukacija:
1993-1999. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
1999-2000. Obavezan lekarski staž, Univerzitetska klinika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
2001-2005. Specijalizacija iz radiologije; Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
2004-2006. Magistarske studije, (završna godina); Katedra za postdiplomske studije iz neurofiziologije, Medicinski fakultet Univerzieta u Novom Sadu.

Specijalizovane edukacije u centrima van Srbije:
2003. Visitning research iz oblasti neuroradiologije, Jackson Memorial Hospital, Miami, Sjedinjene Američke Države.

Profesionalno interesovanje:
MRI dijagnostička radiologija; Dijagnostička radiologija oboljenja gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema, dijagnostička radiologija urođenih i stečenih oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema.

Publikacije i učešće na naučnim i edukativnim skupovima:
Autor i koautor više radova prezentovanih u Srbiji i inostranstvu.

Članstvo u stručnim i strukovnim udruženjima:
RSNA – Radiological Society of North America, ESR – European Society of Radiology, SLD/DLV – Srpsko lekarsko društvo / Društvo lekara Vojvodine; URS – Udruženje radiologa Srbije.